Các dự án Sơn An đã triển khai

Công ty Sơn An Nano nhận dịch vụ khảo sát và triển khai thực hiện phun khử trùng, diệt khuẩn cho một số cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Dự án 1

Triển khai dịch vụ phun diệt khuẩn tại một số văn phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank.

ChI TIẾT

Dự án 2

Triển khai dịch vụ phun diệt khuẩn tại một số trường học tại Thành phố Hà Nội.

ChI TIẾT

Dự án 3

Triển khai dịch vụ phun diệt khuẩn Covid-19 tại một số văn phòng làm việc của các doanh nghiệp.

ChI TIẾT